บุคลากร

Juthaporn Wilaikaew

ประธานสาขาวิชานาฏศิลป์

อาจารย์ จุฑาภรณ์ วิลัยแก้ว

วุฒิการศึกษา:

ศศ.ม. การแสดง (นาฏศิลป์)

ค.บ. นาฏศิลป์

สาขาที่ถนัด:ค.บ. นาฏศิลป์ 

E-mail: juthaporn.wil@lru.ac.th
Website:https://dance.edu.lru.ac.th/th/juthaporn_wil

Sarinthorn Khumkhet

อาจารย์ประจำสาขาวิชานาฏศิลป์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรินทร คุ้มเขต

วุฒิการศึกษา:

ปร.ด. วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม

ค.ม. วิจัยและประเมินผลการศึกษา

ศศ.บ. นาฏศิลป์และการละคร

สาขาที่ถนัด:ศศ.บ. นาฏศิลป์และการละคร

E-mail: sarinthorn.khu@lru.ac.th
Website:https://dance.edu.lru.ac.th/th/sarinthorn_khu

Sangkhom Phromsiri

อาจารย์ประจำสาขาวิชานาฏศิลป์

รองศาสตราจารย์ สังคม พรหมศิริ

วุฒิการศึกษา:

ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค

ศษ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา

ศศ.บ. นาฏศิลป์ไทย

สาขาที่ถนัด:ศศ.บ. นาฏศิลป์ไทย

E-mail: sangkhom.phr@lru.ac.th
Website:https://dance.edu.lru.ac.th/th/sangkhom_phr

Chomphunat Chomphuphan

อาจารย์ประจำสาขาวิชานาฏศิลป์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมภูนาฏ ชมพูพันธ์

วุฒิการศึกษา:

ศศ.บ. นาฏศิลป์ไทย

ศษ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา

ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค

สาขาที่ถนัด:ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค

E-mail: chomphunat.cho@lru.ac.th
Website:https://dance.edu.lru.ac.th/th/chomphunat_cho

Pussadee Komasathit

อาจารย์ประจำสาขาวิชานาฏศิลป์

อาจารย์ ผุสดี โกมาสถิตย์

วุฒิการศึกษา:

อ.ม. ศิลปการละคร

ศศ.บ. การสื่อสารมวลชน (สื่อสารการแสดง)

ศศ.บ. นาฏศิลป์ไทย

สาขาที่ถนัด:ศศ.บ. นาฏศิลป์ไทย

E-mail: pussadee.kom@lru.ac.th
Website:https://dance.edu.lru.ac.th/th/pussadee_kom

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH