บุคลากร

Sarinthorn Khumkhet

ประธานคณะกรรมการประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ดร.สรินทร คุ้มเขต

วุฒิการศึกษา:

วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สาขาที่ถนัด:

Artificial Intelligence

Machine Learning

Deep Learning

Python Programming

E-mail:sarinthorn.khu@lru.ac.th

Website:http://www.dance.edu.lru.ac.th/sarinthorn_khu

Jutaporn Wilaikaew

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ จุฑาภรณ์ วิลัยแก้ว

วุฒิการศึกษา:

Ph.D.(Computer Science) University of Manchester, UK

วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยมหิดล

วท.บ.(คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขาที่ถนัด:

Java programming

Mathematical theory

Artificial neural network

Data structure and Al

E-mail: jutaporn.jun@lru.ac.th

Website:http://www.dance.edu.lru.ac.th/jutaporn_jun

Chomphunat Chomphuphan

อาจารย์ประจำสาขา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชมภูนาฏ ชมภูพันธ์

วุฒิการศึกษา:

ปร.ด.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร

วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปทส.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

สาขาที่ถนัด:

Biomedical signal/image processing

Brain computer interface

Pattern recognition

E-mail: mailto:chomphunat.cho@hotmail.com

Website:http://dance.edu.lru.ac.th/th/chomphunat_cho

Sungkom Promsiri

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น และอาจารย์ประจำสาขา

รองศาสตราจารย์ สังคม พรหมศิริ

วุฒิการศึกษา:

ปร.ด.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คอ.ม.(คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สาขาที่ถนัด:

Operating system

Web technology

E-mail:sungkom.pro@hotmail.com

Website:http://dance.edu.lru.ac.th/th/sungkom_pro

This is the heading

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น และอาจารย์ประจำสาขา

xxxxxxxxxxxxx

วุฒิการศึกษา:

ปร.ด.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คอ.ม.(คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สาขาที่ถนัด:

Operating system

Web technology

E-mail:chakrit_po@hotmail.com

Website: http://eda.edu.lru.ac.th/th/wichai_pua/